1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η απόφαση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δράσεις του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (πρώην ΟΠΑΑΧ).
 
Η σχετική απόφαση, πρακτικά σημαίνει ότι πλέον οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες και αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2010, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων, τόσο στο χώρο του αγροτουρισμού όσο και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Με συνολική διατιθέμενη δημόσια δαπάνη 325 εκατ. ευρώ, το Πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (Άξονας3) περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

 

Στο πρόγραμμα δόθηκε  παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων – φακέλων υποψηφιότητας ως 1 Νοεμβρίου 2010.


Μέτρο 311 - Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες με δικαιούχους γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση,
• Μέτρο 312 - Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο., εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311,
• Μέτρο 313 - Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο., εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 καθώς και ΟΤΑ  Α΄ βαθμού και τις εταιρίες τους για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.
 
 

Η υλοποίηση των εν λόγω Μέτρων έχει ως στόχο:


• Τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας
• Τη συγκράτηση  αλλά και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο
• Την προώθηση της απασχόλησης
• Την ενίσχυση κυρίως ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της οικονομικής τους αυτοδυναμίας.
 

Οι ενισχύσεις αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς πολύ μικρών επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών του αγροτικού τουρισμού, του τουρισμού της υπαίθρου και λοιπών τομέων αλλά και της μεταποίησης (εκτός της πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων).
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :


- Υποδομές διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας
- Χώροι εστίασης και αναψυχής
- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτουρισμού και του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού)
- Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης
- Βιοτεχνικές μονάδες σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους της οικονομίας
- Επιχειρήσεις ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση

Προβλέπεται δράση για τη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας προκειμένου να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι υπηρεσίες καθώς και τα προϊόντα κάθε περιοχής.

Επιπλέον χορηγούνται ενισχύσεις για τη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
Τέλος, ενισχύονται παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 με στόχο αφενός μεν την ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές, αφετέρου δε την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύ κοινό προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού για επίσκεψη στις περιοχές αυτές αλλά και να επιτευχθεί επιμήκυνση του χρόνου διαμονής τους.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα εξειδικευμένα στελέχη της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ.

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης