1ο χλμ. Επαρχιακής Οδού
Πολυκάστρου-Κιλκίς
Τηλ. 23430 22400
       23430 20200
Fax: 23430 24250
       23430 20201
info@geotechniki.com.gr

Σε διαβούλευση μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου βρίσκεται ο οδηγός των Σχεδίων Βελτίωσης κάτι που σημαίνει ότι η προκήρυξη αναμένεται να βγει αρχές Νοεμβρίου. Το ύψος της δημόσιας συμμετοχής ανέρχεται στην ηπειρωτική Ελλάδα  στο 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου και στο 60% για τους Νέους Αγρότες ( σε μειονεκτικές - ορεινές περιοχές).

Δικαιούχοι των δράσεων μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων,εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να έχουν έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση
 • εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού,
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
 • Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή
 • να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 της τελευταίας πρόσκλησης του 2016.

 

Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Στο πλαίσιο της Δράσης Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν, ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, όπως:

Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σταβλικώνεγκαταστάσεων.

Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες.

Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.

Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από τους παραπάνω.

Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.

Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την

κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

2.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπως:

 • Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής (αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες -ποτίστρες κ.ά.), φυτικής παραγωγής(ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά. καθώς και εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, συστήματα άρδευσης, κ.ά.
 • Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής παραγωγής όπως ελκυστήρες (γεωργικοί,δενδροκομικοί, αμπελουργικοί, μεικτής χρήσης), φορτωτές, συλλεκτικές, περονοφόρα, κ.ά.καθώς και ζωικής παραγωγής όπως κτηνοτροφικοί ελκυστήρες, φορτωτές κ.ά.
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός

Ζωικής παραγωγής όπως κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς,μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.

Φυτικής παραγωγής, όπως μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές,λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες)και εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής (κοπτικά, συνθλιπτικά,συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές μηχανές και εξοπλισμός συλλογής,ρυμουλκούμενα με ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρμες απλές καιανατρεπόμενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώμενα και συρόμενα, φορητάαλυσοπρίονα, εξαρτήματα ελκυστήρων αναρτώμενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές,αρπάγες και πιρούνες μπάλας), GPS κ.ά.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη

χρήση σπόρου.

4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών,

5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου:

Ν.4336/2015 (Α’ 94) Άρθ.2, παράγραφος Α.2 και στις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους.

5.1.6. Η τήρηση των γενικών προϋποθέσεων του άρθρου 8.

6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου

7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού

επικοινωνιών και γραφείου. Στον εξοπλισμό γραφείου περιλαμβάνονται τα φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα, οι σαρωτές εγγράφων και τα πολυμηχανήματα που συνδυάζουν όλα ή μερικά από τα παραπάνω.

8. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων για την ολοκλήρωσητου επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικήςπινακίδας.9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ

 

Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», όπως:

9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα
 • Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτε
 • Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας
 • Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες

10. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικήςεκμετάλλευσης (όπως βοηθητικοί χώροι, κατασκευή τοποθέτησης διαχωριστήρα κ.λπ.)

Δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.)

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.)

11. Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ

 

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

 1. Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

 Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στηνανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», μη συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει: α) έως και τις 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβληθεί κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού β) έως και τις 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης πουέχει υποβληθεί κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25%του αιτούμενου προϋπολογισμού.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

 

Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 150.000 ευρώ, με εξαίρεσητις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της                      ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  στα τηλέφωνα 2343022400 , 2310556044. 

 

 

αναζήτηση
Mailing list
Δώστε μας το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι...
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π ΚτΠ

active³ 4.7 · www.ultravision.gr · Όροι χρήσης